OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Gündelik Hayatın Bunalımı

Dinsel Simgeciliğin Bunalımı’nda Borella, paradigma değişimini ilkçağ filozoflarından alarak aydınlanmaya ve moderniteye kadar götürür.

Teo-centric (Tanrı-merkezci) kadim düşünce geleneğinin merkezî konumunu kaybedip yerine antropo-centric (insan-içinci) düşünce yapısının ikame edilmesiyle başlayan sekülarizm, insanı aşkın ve kutsal olana yönlendiren bir dil ve düşünce biçimi olan sembol’ü (sembolizmi) de profan bir zemine çekerek kısırlaştırmıştır. Kutsalın ifadesinde ve anlaşılmasında dilsel ve düşünsel bir imkan olan sembol; Aristo, Descartes, Kant, Hegel çizgisinde ilerleyen Batı düşüncesinde rasyonalizme/akılcılığa boğdurulmuş ve böylelikle hayatın/sanatın/fikriyatın merkezindeki aşkın/kutsal olanın ekseni kaymıştır.
Rasyonalizmin Kuruluğu
Modern uygarlığın başlıca amacının “insanlığın dinsel ruhunu yok etmeye yönelik olduğunu” cesur ve derinlikli bir şekilde ortaya koymaya çalışan Jean Borella’nın Dinsel Simgeciliğin Bunalımı adlı ufuk açıcı kitabı, Batı düşüncesindeki kırılma noktalarını, sapmaları, metamorfozları sistematik ve entelektüel bir şekilde önümüze sermektedir. Ruhsuz/maneviyatsız modern Batı düşüncesinin çıkmazlarını, açmazlarını fark eden ve sahici bir arayış içine giren (ve bu sahici arayışın neticesinde Doğu ve İslam düşüncesiyle mutlaka irtibata geçen ve kısmen ihtida eden) köklü ve derin akım olan Tradisyonel ekole, bilhassa R.Guenon ve F.Schoun fikriyatıyla yakınlık kuran J.Borella, Hint düşünce geleneğiyle ilgili bilimsel oryantalist araştırmalarından sonra İslam düşüncesiyle bağ kurarak hem rasyonalizmin kuruluğunu ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Murat Bozkurt

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?