OKUR, Kitaplar Yalnız Kalmasın Diye Çıktı
 

Nâdide Eserler Kumpanyası

 

Osmanlı Müellifleri, Osmanlı Türkleri’nden olup ilim ve irfan dünyasına hizmet etmiş 1691 müellifin hâl tercümeleri ve eserleri hakkında bilgiler ihtiva eden tercüme-i hâl ve kitabiyat sahasındaki diğer eserlere nazaran en geniş kapsamlı kaynak kitabımız. Eser ilgilisi tarafından her zaman aranmış ve araştırmacıların müracaat ettiği başlıca kaynak kitaplardan birisi olmuştur.  Eserin müellifi Bursalı Mehmed Tahir Bey yüksek himmet ve gayretlerini lutfederek hayatının son demlerinde hastalığına rağmen bu eseri tamamlamaya muvaffak olmuştur.

Eserde müellif, mesleklere göre bir tasnif yapmıştır. Bu tasnifin sıralaması da önemlidir. Sıralama önce meşayıh (şeyhler), daha sonra ulema (ilim adamları) ve sırasıyla şuara (şairler), müverrihin (tarihçiler), etibba (tıpçılar), riyaziyyun (matematikçiler) ve coğrafiyyun (coğrafyacılar) şeklindedir. Bu hem Osmanlı’da ilimler arasındaki hiyerarşiyle hem de müellifin tasavvufa olan yakınlığıyla ilişkilendirilebilir. Ayrıca riyaziyyun faslının sonunda mimari, musiki ve ilm-i ezhar alanlarında telif edilen eserlere ve müelliflerine kısaca yer verilmiştir.

Bu nadide eser Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç tarafından yeniden yayına hazırlanıp geçtiğimiz Ağustos ayında Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Türk-İslam Bilim Kültür Mirası projesi kapsamında basıldı. Eserin bu baskısında 182 sayfalık bir indeks hazırlanarak müellifin ve Ahmed Remzi Akyürek’in hazırladığı indekslerde bulunmayan  müellif ve eser isimlerinin eksikliği giderilmiştir. 1971’de A. Fikri Yavuz ve İsmail Özen tarafından yapılan çeviride dilde sadeleştirme yapılmış ancak Saraç’ın çevirisinde dil ayniyle muhafaza edilmiştir. Bu hâliyle eser, okuyucusunu belirli bir filtrelemeye tabi tutuyor.

Bursalı merhumun muazzam bir Türkçe ile kaleme aldığı bu eser gençlerin Osmanlı Türkçesi’ne aşinalık kesbetmelerinde yardımcı olacak ve nicesi hezarfen olan ecdadını hürmet ve rahmetle yad edip onların ilim ve gayretle geçen hayatlarını örnek alarak onlara layık olma duygusuyla azimle çalışmaya sevk edecektir. Öyle inanıyorum ki bu eserin kullanımının yaygınlaşması; Hasan Sezai Gülşeni, Ebu’s-Suud Efendi, Nabi, Kâtip Çelebi, Aşık Paşazade gibi zatlar sanki her gün yolda sokakta karşılaştığımız kişilermiş gibi onlarla sıkı bir ünsiyet kurmamıza ve geleneği sahih bir kaynaktan tanımamıza imkân sağlayacaktır.

Osmanlı Müellifleri (3 cilt)                                                                                                            

Bursalı Mehmed Tahir (1861-1925)

Hazırlayan: M. A. Yekta Saraç

Türkiye Bilimler Akademisi

1511 Sayfa

 ***

MANTIKTA VAZGEÇİLMEZ

Türk-İslam Bilim Kültür Mirası projesi kapsamında TÜBA tarafından yayınlanan bir diğer eser Esirü’d-din Ebherî’nin Îsâgûcî Mantığa Giriş kitabı.  Mantık tarihinde önemli bir yeri olan İsaguci’yi inceleme, tahkik ve çevirisiyle birlikte Prof. Dr. Hüseyin Sarıoğlu yayına hazırladı. Kitabın ilk baskısı 1998 yılında İz Yayıncılık tarafından yine Hüseyin Sarıoğlu’nun çalışmasıyla gerçekleştirilmiş.

Kitapta “Mantık Tarihinde Îsâgûcî Geleneği ve Ebherî’nin Îsâgûcî’si” başlığı altında Porphyrios’un Eisagoge’si, Farabi, İhvan-ı Safa ve İbn Sina’nın Îsâgûcî adlı eserleri kısaca tanıtıldıktan sonra Ebherî’nin Îsâgûcî’sinin tenkidli metni ve Türkçe çevirisi karşılıklı sayfalar hâlinde verilmiş. Selçuklu ve Osmanlı medreselerinde uzun yıllar ders kitabı olarak okutulan eserin çevirisinde günümüz Türkçesi kullanılmaya özen gösterilmişse de eser, okuyucusuna mantık terminolojisine hâkim olmayı zorunlu tutuyor.

Esirü’d-din Ebherî (?-1265)

Îsâgûcî Mantığa Giriş

Hüseyin Sarıoğlu

Türkiye Bilimler Akademisi

112 Sayfa

***

MAVERA’YA BİR BAKIŞ

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından “Mavera Dergisi ve Türkiye’deki Sosyo-Politik Biçimlenme Üzerindeki Etkileri” başlıklı proje kitaplaştırılarak yayınlandı. Prof. Dr. Ahmet Cihan ve Doç. Dr. Ömer Say’ın editörlüğünde hazırlanan kitaba Elif Süreyya Genç, Esra Poyraz ve Ayşe Derya Saraçoğlu yazılarıyla katkıda bulundu. Eser, 162 sayı yayınlanmış olan Mavera Dergisi’nin bütün sayıları tarandıktan sonra bazı konular öne çıkartılarak oluşturulmuş.

Kitapta, Mavera Dergisi’nde sanat-toplum-siyaset ilişkisi, Mavera Dergisi yazarlarının temsil ettiği düşünce dünyası incelenmiş ve derginin Türkiye’nin sosyo-politik biçimlenmesindeki etkileri tahlil edilmiş. Ayrıca kitabın son kısmında Mavera Dergisi’nin kurucu yazarlarından Rasim Özdenören ve Prof. Dr. Nazif Gürdoğan ile kitap için yapılan çok kaliteli iki röportaj da okuyucunun istifadesine sunulmuş. Kitabın kapak tasarımı üzerine ise çok çalışılmadığı anlaşılıyor. Biraz daha çalışılmalıydı, diyorum.

Türkiye’nin Sosyo-Politik Biçimlenmesinde Mavera Dergisi

Prof. Dr. Ahmet Cihan – Doç. Dr. Ömer Say

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

288 Sayfa

 

Halil İbrahim Gürgenç

halilibrahimgurgenc@gmail.com

Henüz yorum yok...

Yorum yapmak ister misiniz?